SV Vastuuviikko 2017: Omalla äänellä

Alla har rätt till människovärdigt

arbete och utkomst

 

Enligt FN:s människorättsförklaring har alla rätt till arbete, utkomst, rättvis lön och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Mer än en miljard människor lever i dag i olidlig fattigdom. De flesta av dem är kvinnor.

Merparten av de fattiga lever i utvecklingsländer, men det finns fattigdom också i vårt eget land. Resolutionen från världskonferensen för kvinnor i Beijing (1995) lyfter fram att kvinnors ökade inflytande är en förutsättning för utrotandet av fattigdomen.

“Ge oss idag det bröd vi behöver”  (ur bönen Fader vår)

Vi bär alla ett ansvar för att utrota fattigdom och främja allas deltagande i arbete och ekonomi.

Globalt sett deltar 76 procent av alla män i arbetslivet, av kvinnorna bara 49 procent. Ännu lägre är kvinnornas andel i Nordafrika, Mellanöstern och Sydasien, endast 21-28 procent. Arbetslösheten tär mest på kvinnor och flickor i fattiga samhällen, enligt ILO:s rapport World Employment and Social Outlook: Trends for Women.

Den arbetande kvinnan är värd sin lön!

Otaliga kvinnor arbetar utanför den officiella ekonomin, utan arbetarskydd och socialskydd.

I global jämförelse förtjänar kvinnor 24 procent mindre än män.

Vad är problemet?

Ofta är det traditionellt rolltänkande och kulturella föreställningar som utgör hinder för kvinnors och flickors delaktighet i arbetslivet. Resultatet är att samhället inte satsar tillräckligt på utbildningen av flickor och att få ut kvinnor i arbetslivet.

I Finland upplever särskilt kvinnor som är invandrare eller kvinnor med flyktingbakgrund att det är svårt att ta sig in i arbetslivet. Ofta är det fördomar hos arbetsgivare som hindrar dem att få anställning.

Därför är det viktigt att påminna om att FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna ger alla rätt till arbete.

Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.  (Artikel 23).

Artiklar

President Tarja Halonen

Kvinnors arbete kan och bör sporras även av församlingarna

I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomiska statistik och kvinnorna är ofta utan juridiskt skydd. En viktig fråga är om kvinnor fritt kan välja vilket arbete de vill ha och är lämpade för, och om de är jämställda med männen i sitt arbete.

 

läs mer
Bild: Albin Hiller/WCC

Från marginalisering till delaktighet – kvinnors röst och kyrkorna

Kvinnors röst måste stärkas.

Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet uppmanar kyrkorna att riva strukturer som bidrar till ojämlikhet.

läs mer
I staden Sargodhan som är känd för sina förlegade attityder har många kvinnor börjat köra moped eller motorscykel för att utmana traditionella könsroller som upprätthåller diskriminering och våld mot kvinnor. Kvinnor lär sig att köra och ta plats i det offentliga rummet. Det gör kvinnors och flickors liv tryggare på gatorna i staden. Bild: UN Women/Henriette Bjoerge

Våld mot flickor – ett globalt människorättsproblem

Vad är våld mot kvinnor och vad beror det på?

Våld på grund av kön drabbar alla kön då rådande normer inte tillåter avvikande könsroller och könsidentiteter. De flesta som drabbas är kvinnor och flickor, vilket beror på ojämlikhet och djupt rotade marginaliserande attityder i många kulturer.

läs mer
Åttio kvinnor kom för att berätta sin historia för Filantropias besökare i Batu 2014.

Kvinnokooperativ ger välfärd åt alla

Filantropias matsäkerhetsprojekt i Batu, Egypten, har i samarbete med lokalorganisationen Maedot haft en positiv effekt för både mödrar och deras familjer.

År 2013 hjälpte Maedot kvinnor från staden Batu att utbilda sig till småföretagare. De bildade en lånefond för 200 kvinnor och efter två år hade 15 kooperativ grundats med 500 kvinnor varav 70 procent startade egna företag.

läs mer
Foto: Plan International Suomi

Alla vinner på att ge flickor rättigheter

Varför är flickor särskilt utsatta?

Flickor anses inte ha samma värde som pojkar. Flickor gifts bort medan pojkar ska försörja familjen. Männen i familjen bestämmer om flickorna, deras livsval, studier, äktenskap och rörelsefrihet. I utvecklingsländerna marginaliseras flickor på grund av ålder, kön och fattigdom

läs mer